ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστικής Ευθύνης


Τα ασφαλιστήρια αυτά καλύπτουν τις αποζημιώσεις που καλούνται να καταβάλλουν τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που από αμέλεια προκάλεσαν σε τρίτους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να καλύπτεται και η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σαν εργοδότη.

Είναι συμβόλαια μεγάλης χρησιμότητας και ευρύτατου πεδίου εφαρμογής, αφού ο σύγχρονος άνθρωπος και η κάθε είδους επιχείρηση καθημερινά εκτείθενται σε τέτοιους κινδύνους. Οι ασφαλιστές συνήθως διαχωρίζουν τους κινδύνους αυτούς σε Γενικής Αστικής Ευθύνης, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και υπάρχουν σύγχρονα ασφαλιστήρια ειδικά σχεδιασμένα για τις περισσότερες δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι η κάθε Ασφαλιστική Εταιρία βάζει τα δικά της όρια στα ποσά των αποζημιώσεων και ότι την βαρύνουν και τα δικαστικά έξοδα για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου.