ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγγυήσεων / Πιστώσεων


Εγγυήσεις


Ειδικός τύπος ασφαλιστηρίου με τον οποίο καλύπτονται οι δασμολογικές επιβαρύνσεις εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή αποταμίευση ή αποθήκευση.

Συγκεκριμένα η Ασφαλιστική Εταιρία καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο τους κάθε είδους φόρους και δασμούς που αναλογούν σε εμπορεύματα τα οποία καταστράφηκαν από οποιαδήποτε αιτία.

Πιστώσεις

Τα ασφαλιστήρια αυτού του τύπου προστατεύουν τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις από τον κίνδυνο της χρηματικής απώλειας λόγω αφερεγγυότητας των πελατών τους. Η ασφαλιστική εταιρία συνήθως ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα των πελατών της ασφαλισμένης επιχείρησης και καθορίζει ανώτατο πιστωτικό όριο για τον κάθε ένα. Ζημία υπάρχει όταν ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του π.χ ανοικτό υπόλοιπο ή μη εξόφληση επιταγών και συναλλαγματικών. Η αποζημίωση καταβάλλεται είτε αφού η ασφαλισμένη επιχείρηση εξαντλήσει όλα τα δυνατά νομικά μέτρα, είτε μόλις αποδειχθεί η ζημία π.χ σφράγισμα επιταγής.