ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχειρήσεων Επαγγελματιών


ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Οι καλύψεις που ακολουθούν, ισχύουν για τον ασφαλισμένο και όσους εργάζονται σ' αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έστω και αν είναι συγγενείς του.

 • Απαιτήσεις από τρίτους για κάθε υλική ζημία σύμφωνα με την νομοθεσία περί αστικής ευθύνης.
 • Απαιτήσεις από τρίτους για σωματική βλάβη σύμφωνα με την νομοθεσία περί αστικής ευθύνης.
 • Υπεράσπιση για μηνύσεις σχετικές με παράβαση ποινικών διατάξεων από αμέλεια.
 • Υπεράσπιση για μηνύσεις σχετικές με παράβαση αστυνομικών διατάξεων από αμέλεια.
 • Διαφορές με υπαλλήλους που παραβαίνουν όρους της σύμβασης εργασίας.
 • Απόκρουση απαιτήσεων από υπαλλήλους για διαφορές από μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφάλισης κλπ.


ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Το ασφαλιστήριο αυτό είναι επέκταση του ασφαλιστηρίου, ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και καλύπτει τον επαγγελματία ή την επιχείρηση για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από σύμβαση όπως :

 • Διαφορές που προκύπτουν από την σύμβαση ενοικίασης του ακινήτου όπου στεγάζεται η επιχείρηση.
 • Διαφορές με τους προμηθευτές.
 • Διαφορές με τον πωλητή ή τον συντηρητή των μηχανημάτων.
 • Διαφορές με πελάτες από αθέτηση παραγγελίας.
 • Διαφορές με πελάτες από μη πληρωμή, διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ή σφράγισμα επιταγής.