ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός


Τα ασφαλιστήρια αυτά κατά βάση προστατεύουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τους εξωτερικούς κινδύνους που ίσως προκαλέσουν ζημίες. Με προϋποθέσεις μπορεί να καλύψουν και τις εσωτερικές βλάβες, το κόστος για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σκοπό την επαναλειτουργία του εξοπλισμού, το κόστος για την άμεση αποστολή ανταλλακτικών, την αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο κλπ.

Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα ασφαλιστήρια για τις περισσότερες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως:

 • Γραφείων - Επιχειρήσεων.
 • Διαγνωστικών εργαστηρίων.
 • Εκτυπωτικών μονάδων.
 • Εργοστασίων.
 • Ιατρείων.
 • Νοσοκομείων - κλινικών.
 • Ράδιο - τηλεοπτικών σταθμών.
 • Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.
 • Φυσιοθεραπευτηρίων.
 • Φωτοτυπικών κέντρων.


ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ


Γενικά ασφαλίζονται όλα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές όπως:

 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.
 • ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.
 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ.
 • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


Τα ασφαλιστήρια αυτού του τύπου ανήκουν στην κατηγορία ασφαλιστηρίων κατά παντός κινδύνου (All risks), όπου δεν έχουμε αναφορά στους κινδύνους που καλύπτονται αλλά, αντίθετα, αναφορά στους κινδύνους που εξαιρούνται. Αυτό γίνεται γιατί καλύπτουν όλους τους πιθανούς κινδύνους εκτός αυτών που αναφέρονται ως εξαιρέσεις και οι οποίες ενδεικτικά είναι:

 • Πόλεμος κηρυγμένος ή όχι, εισβολή, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις, εμφύλιος πόλεμος, στάσεις, εξέγερση, επανάσταση κλπ.
 • Κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή η εξαίρεση μπορεί να διαγραφεί με την πληρωμή επασφαλίστρου.
 • Πυρηνικά. Αντίδρασης, ακτινοβολίας, μόλυνσης.
 • Δόλος ή βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου των εκπροσώπων του κλπ.
 • Παύση εργασίας ή λειτουργίας της ασφαλισμένης επιχείρησης.
 • Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος, που δεν καλύπτει ζημίες που έγιναν πριν την έναρξη του ασφαλιστηρίου έστω και αν έγιναν γνωστές κατά την διάρκειά του.
 • Αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δηλαδή το γνωστό πρόβλημα του έτους 2000.