ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μεταφορές αγαθών


Τα ασφαλιστήρια αυτά καλύπτουν τους κινδύνους των αγαθών που μεταφέρονται με κάθε νόμιμο και αξιόπιστο μεταφορικό μέσο. Εμπορεύματα όπως ενδύματα, ηλεκτρονικά μεγάλης αξίας, όσα απαιτούν ειδικές συνθήκες (λουλούδια, φάρμακα) κλπ ασφαλίζονται με ειδικές προϋποθέσεις και όρους. 

Το ίδιο ισχύει αν ο τόπος προορισμού ή διέλευσης δεν κρίνεται ασφαλής. Τα πιο πάνω ρυθμίζονται και εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τις διεθνώς αποδεκτές και τυποποιημένες Ρήτρες του Ιδρύματος των Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute of London Underwriters). 

Ο σημαντικότερος παράγων για την επιλογή της κατάλληλης Ρήτρας θεωρείται το είδος του μεταφορικού μέσου. Συνεπώς οι Ρήτρες της αεροπορικής μεταφοράς διαφέρουν από εκείνες της χερσαίας μεταφοράς που με τη σειρά τους διαφέρουν από τις Ρήτρες της θαλάσσιας.

Σε περιπτώσεις που οι φορτώσεις είναι συχνές, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ετήσιου ανοικτού ασφαλιστηρίου, ενώ το ασφαλιστήριο διαδοχικών φορτώσεων λύνει το πρόβλημα όταν μια παραγγελία εκτελείται τμηματικά.

Είναι σημαντικό και διευκρινίζεται ότι ασφαλιζόμενος είναι ο έχων έννομο συμφέρον επί των αγαθών και όχι ο μεταφορέας ή ο διαμεταφορέας οι οποίοι μπορούν να ασφαλίσουν την ευθύνη τους για ζημία στα αγαθά που μεταφέρουν. Συνεπώς αν ο μεταφορέας πέραν του κομίστρου χρεώνει και ασφάλιστρα , είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται ποιός ασφαλίζεται και για τι. Σε κάθε περίπτωση σωστότερο είναι ο έχων έννομο συμφέρον επί του φορτίου να το ασφαλίζει όπου εκείνος κρίνει σκόπιμο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

(Διευκρινίζεται ότι τα όσα ακολουθούν αφορούν κυρίως την θαλάσσια μεταφορά.)

ΡΗΤΡΕΣ « C ».
Με την επιφύλαξη των ενδεικτικών εξαιρέσεων καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους όπως απώλεια ή ζημία στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που λογικά μπορεί να αποδοθεί σε :

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη.
 • Προσάραξη, βύθιση , ανατροπή, έξοδο του πλοίου στην στεριά.
 • Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου με εξωτερικό αντικείμενο πλην νερού.
 • Εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμένα καταφυγής.
 • Σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνό.


Καλύπτουν επίσης απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε:

 • Θυσία γενικής αβαρίας.
 • Απόρριψη στη θάλασσα ή αρπαγή από κύματα.
 • Περιλαμβάνονται επίσης τόσο η Ρήτρα Γενικής Αβαρίας (General Average Clause), όσο και η Ρήτρα Σύγκρουσης με Κοινή Υπαιτιότητα ("Both To Blame Colission" Clause).


ΡΗΤΡΕΣ « B ».
Με την επιφύλαξη των ενδεικτικών εξαιρέσεων καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους όπως απώλεια ή ζημία στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που λογικά μπορεί να αποδοθεί σε :

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη.
 • Προσάραξη, βύθιση ,ανατροπή, έξοδο του πλοίου στην στεριά.
 • Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου με εξωτερικό αντικείμενο πλην νερού.
 • Εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμένα καταφυγής.
 • Σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνό.


Καλύπτουν επίσης απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε :

 • Θυσία γενικής αβαρίας.
 • Απόρριψη στη θάλασσα ή αρπαγή από κύματα.
 • Είσοδο θαλασσίου, λιμναίου ή ποτάμιου νερού στο πλοίο, πλωτό μέσο, αμπάρι, όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, αδιάβροχο container ή τοποθεσία αποθήκευσης.
 • Ολική απώλεια συκευασμένου αντικειμένου από το πλοίο ή το πλωτό μέσο ή από πτώση τόσο κατά την φόρτωσή του σε αυτό όσο και κατά την εκφόρτωσή του από αυτό.


Περιλαμβάνονται επίσης τόσο η Ρήτρα Γενικής Αβαρίας ( General Average Clause ), όσο και η Ρήτρα Σύγκρουσης με Κοινή Υπαιτιότητα (" Both To Blame Colission " Clause ).

ΡΗΤΡΕΣ «Α».
Οι Ρήτρες αυτές δεν λειτουργούν όπως οι « B » και « C » ( που καλύπτουν συγκεκριμένους κινδύνους με την επιφύλαξη των ενδεικτικών εξαιρέσεων), αλλά αντίθετα , καλύπτουν όλους τους κινδύνους ( All risks ) εκτός αυτών που προβλέπονται στις ενδεικτικές εξαιρέσεις.

Περιλαμβάνουν επίσης τόσο την Ρήτρα Γενικής Αβαρίας ( General Average Clause ), όσο και την Ρήτρα Σύγκρουσης με Κοινή Υπαιτιότητα (" Both To Blame Colission " Clause ).

Συμπληρωματικά μπορεί να δοθούν και καλύψεις όπως πόλεμος, στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

(Διευκρινίζεται ότι τα όσα ακολουθούν αφορούν κυρίως την θαλάσσια μεταφορά.)

 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη που μπορούν να αποδοθούν σε από πρόθεση κακή διαχείριση του ασφαλισμένου.
 • Συνήθη διαρροή , συνήθη απώλεια σε βάρος ή όγκο, ή συνήθη φθορά από την χρήση του ασφαλισμένου αντικειμένου.
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη που προξενείται από ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα της συσκευασίας ή προετοιμασίας του ασφαλισμένου αντικειμένου.
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη που προξενείται απόεγγενές ελάττωμα ή από την φύση του ασφαλισμένου αντικειμένου.
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη ως άμεσο αίτιο καθυστέρησης έστω και αν η καθυστέρηση προξενείται από καλυπτόμενο κίνδυνο. (Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δαπάνες που σχετίζονται με την Ρήτρα Γενικής Αβαρίας).
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη που προκύπτει από αφερεγγυότητα ή αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων των πλοιοκτητών, εφοπλιστών, ναυλωτών ή διαχειριστών του πλοίου.
 • Απώλεια, ζημία, ευθύνη ή δαπάνη που άμεσα ή έμμεσα προξενείται ή προκύπτει ή σχετίζεται με ιονίζουσες ακτινοβολίες, μόλυνση με ραδιενέργεια, ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές , επικίνδυνες ή μολυσματικές μονάδες οποιασδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης ή αντιδραστήρα κλπ.
 • Απώλεια, ζημία, ευθύνη ή δαπάνη που άμεσα ή έμμεσα προξενείται ή προκύπτει ή σχετίζεται με οποιοδήποτ πολεμικό όπλο που εκλύει ατομική ή πυρηνική διάσπαση, τήξη ή παρεμφρή αντίδραση, ραδιενεργό ύλη κλπ.
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη από αναξιοπλοϊμότητα μεταφορικού μέσου, ακαταλληλότητα του μεταφορικού μέσου ή του εμπορευματοκιβωτίου για την ασφαλή μεταφορά του ασφαλισμένου αντικειμένου. (Ισχύει για την περίπτωση που ο ασφαλισμένος το γνώριζε κατά την φόρτωση).
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη από πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση ανταρσία, νάρκες, τορπίλλες, βόμβες κλπ.
 • Απώλεια, ζημία ή δαπάνη από απεργίες, ανταπεργίες, ταραχές, διαδηλώσεις ή εξεγέρσεις.