ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδικές κατηγορίες ασφαλιστηρίων


UNIT LINKED.
 

Σχετικά πρόσφατη κατηγορία προϊόντων στην οποία ο ασφαλισμένος συμφωνεί ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλει για το εφάπαξ ή την σύνταξη θα τοποθετούνται σε επενδυτικά προϊόντα όπως τα αμοιβαία κεφάλαια. (Υπενθυμίζεται ότι τα Αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.) Με τον τρόπο αυτό ο ασφαλισμένος επιδιώκει υψηλότερες αποδόσεις του κεφαλαίου του αναλαμβάνοντας όμως και τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο ακόμη και για το κεφάλαιο. Τον κίνδυνο αυτό μειώνουν ή εξαλείφουν τα λεγόμενα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου άρα και χαμηλότερων αποδόσεων.

Τα unit linked προϊόντα περιλαμβάνουν και μερικές ασφαλιστικές καλύψεις όπως θάνατος, μόνιμη ανικανότητα κλπ. Η κατηγορία αυτή πρακτικά δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφαλιστική Εταιρία η οποία αμοίβεται με ποσοστό επί του διαχειριζόμενου κεφαλαίου, ίσως και με προμήθειες εισόδου και εξόδου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 
Κατηγορία που χρησιμοποιείται κυρίως σε ομαδικά ασφαλιστήρια για την δημιουργία ατομικού επενδυτικού λογαριασμού για κάθε έναν ασφαλιζόμενο με στόχο την συγκέντρωση ποσού για εφ' άπαξ ή σύνταξη. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται είτε με την μορφή μηνιαίας εισφοράς καθορισμένου ποσού (Defined Contribution) ή ποσοστού, π.χ 3%, επί της μισθοδοσίας (Deposit Administration Fund). Η διαχειρίστρια Ασφαλιστική Εταιρία επενδύει συνήθως το 100% του συγκεντρωμένου κεφαλαίου από το πρώτο έτος και εκδίδει σε ετήσια βάση κατάσταση με όλες τις κινήσεις του προηγούμενου δωδεκαμήνου για κάθε συμμετέχοντα.

Η κατηγορία αυτή πρακτικά δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφαλιστική Εταιρία η οποία αμοίβεται με ποσοστό επί του διαχειριζόμενου κεφαλαίου, ενώ η επενδυτική πολιτική καθορίζεται σε συνεργασία με τον συμβαλλόμενο φορέα. Οι εισφορές καταβάλλονται από τον φορέα (π.χ την επιχείρηση) ή από τους συμμετέχοντες (π.χ τους εργαζόμενους), ή συμμετοχικά και από τους δύο.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Ειδικός τύπος ασφαλιστηρίου προσωπικών ατυχημάτων που απευθύνεται σε άτομα ή ομάδες και γραφεία ταξιδίων. Έχει διάρκεια όση το ταξίδι, και ενδεικτικά καλύπτει:

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα.
 • Μόνιμη ολική και μερική αναπηρία από ατύχημα.
 • Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εντός κ' εκτός νοσοκομείου.
 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας.
 • Έξοδα επαναπατρισμού.
 • Καταβολή προσυμφωνημένου ποσού για απώλεια αποσκευών.
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.
Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού που θα συμβεί σε απόσταση μεγαλύτερη π.χ των 50 χιλιομέτρων από την μόνιμη κατοικία του, ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να καλέσει το ειδικό συντονιστικό κέντρο και μέσω αυτού να οργανωθεί ενδεικτικά κατά περίπτωση:

 • Αποστολή ιατρού.
 • Υγειονομική μεταφορά σε κατάλληλη νοσηλευτική μονάδα.
 • Επαναπατρισμός ασθενούς.
 • Κάλυψη εισιτηρίων για επίσκεψη συγγενικού προσώπου.
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη (συνήθως μόνο στο εξωτερικό).
 • Επαναπατρισμός σωρού.
 • Αποστολή φαρμάκων.
 • Μεταβίβαση μηνυμάτων.
 • Αποζημίωση για απώλεια αποσκευών ή εντοπισμός και μεταφορά τους.
 • Νομική προστασία και κάλυψη τυχόν ποινικής εγγύησης.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
Ειδικός τύπος ομαδικής ασφάλισης που απευθύνεται σε πλοιοκτήτες και προσφέρει καλύψεις όπως:

 • Το ποσό των ευθυνών του πλοιοκτήτη.
 • Το ποσό της απαλλαγής (PI CLUB Deductible).
 • Συνεχή (24 ώρες Χ 7 ημέρες) κάλυψη σύμφωνα με την Ελληνική ή την Αλλοδαπή Εθνική Συλλογική Σύμβαση.
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες στα κατά τόπους λιμάνια.
 • Υγειονομική υπηρεσία και έκδοση κάρτας υγείας.
 • Νομική υποστήριξη.
 • Καλύψεις ατυχήματος και ασθενείας.
 • Μισθούς ασθενείας.
 • Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Αποστολή αντικαταστάτη.