ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενδεικτικές καλύψεις για όλη την οικογένεια


Οι καλύψεις που ακολουθούν προσφέρονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι σαν συμπληρωματικές σε ασφαλιστήρια Ζωής και ο δεύτερος σαν καλύψεις σε ανεξάρτητα ασφαλιστήρια Ατυχημάτων. Όλες σχεδόν προσφέρονται και για τα εξαρτώμενα μέλη (σύζυγο και τέκνα).

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
Το συμφωνημένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους είτε εφ' άπαξ είτε με την μορφή σύνταξης. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν διπλασιασμό του ασφαλίσματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ατυχημάτων. Η κάλυψη αυτή είναι υποχρεωτική σε ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων. 

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
Το συμφωνημένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ασφαλισμένο είτε εφ' άπαξ είτε με την μορφή σύνταξης. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν διπλασιασμό του ασφαλίσματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ατυχημάτων.

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
Ο υπολογισμός του ποσού του ασφαλίσματος (αποζημίωσης) γίνεται βάσει πίνακα όπου αναφέρονται οι περιπτώσεις αναπηρίας και το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε μια.Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν διπλασιασμό του ασφαλίσματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ατυχημάτων.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
Καλύπτονται η απώλεια ζωής, η μόνιμη ολική και η μόνιμη μερική αναπηρία αλλά μόνο στην περίπτωση που το ατύχημα έχει τον χαρακτήρα του τροχαίου.Συνήθως δεν δίνεται στα παιδιά.

ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.
Αποζημιώνονται τα εντός ή / και εκτός νοσοκομείου έξοδα στα οποία πολλές εταιρίες περιλαμβάνουν και φυσικοθεραπείες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.
Το ασφάλισμα (αποζημίωση) καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί ή ανικανότητα για εργασία και με όριο τα δύο έτη. Ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου και το επάγγελμά του μπορεί να ισχύει από την 1η, την 8η, την 15η ή και την 3 η ημέρα του ατυχήματος. Δεν ισχύει για τα παιδιά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. 
Το ασφάλισμα (αποζημίωση) καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί ή ανικανότητα για εργασία και με όριο τα δύο έτη. Δίνεται σχεδόν πάντα από την 8η ημέρα της ασθένειας, εκτός και αν προηγηθεί νοσηλεία οπότε μπορεί να ισχύει από την 1η.  Δεν ισχύει για τα παιδιά. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
Το συμφωνημένο ποσό πληρώνεται από ην ασφαλιστική Εταιρία για κάθε ημέρα νοσηλείας με μέγιστη συνεχή περίοδο συνήθως τα δύο έτη. Μερικές Ασφαλιστικές Εταιρίες αποζημιώνουν επί πλέον με το 50% του ημερήσιου ποσού για περίοδο ανάρρωσης ίση με τον αριθμό των ημερών νοσηλείας. Η διάρκεια αυτής της κάλυψης μπορεί να είναι και ισόβια.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.
Το ποσό του ασφαλίσματος υπολογίζεται σύμφωνα με πίνακα όπου αναφέρονται οι εγχειρήσεις και το ποσό για κάθε μια. Η διάρκεια αυτής της κάλυψης μπορεί να είναι και ισόβια.

ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.
Αποζημιώνονται τα εντός νοσοκομείου έξοδα σε περίπτωση που ασφαλισμένος εισαχθεί, παραμείνει και νοσηλευθεί ως εσωτερικός ασθενής. Η κάλυψη αυτή είναι πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών οι οποίες διευρύνουν συνεχώς τα όσα προσφέρουν, ενώ τα αντίστοιχα ασφάλιστρα συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκή γι' αυτό άλλωστε και οι αυξήσεις ασφαλίστρων δεν είναι σπάνιες. 'Αποψή μας είναι ότι πρόκειται για πολύ σημαντική κάλυψη και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα από τους υποψήφιους για ασφάλιση. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρέπει να είναι:

 • Η ισόβια διάρκεια ανεξάρτητα από το πότε λήγει η Βασική Κάλυψη Ζωής.
 • Η δυνατότητα να ακυρωθεί μόνο από τον συμβαλλόμενο και όχι από την ασφαλιστική εταιρία.
 • Η δυνατότητα αυτόματης αύξησης των καλυπτομένων ποσών χωρίς να απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις και έγκριση από την εταιρία.
 • Σε περίπτωση δε αύξησης του κόστους της κάλυψης, δέσμευση της εταιρίας για ανώτατο ποσοστό αύξησης των ασφαλίστρων.
 • Ουσία. Είναι προτιμότερο ένα χαμηλό επίδομα τοκετού από την έλλειψη κάποιου από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.
 • Επιδίωξη από τον ασφαλισμένο ώστε ο φορέας της κοινωνικής ασφάλισης να συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας. Αυτό δίνει την δυνατότητα της επιλογής ενός προγράμματος που δεν αποζημιώνει π.χ τα πρώτα 1.000 (την λεγόμενη απαλλαγή), αλλά κοστίζει αρκετά φθηνότερα.


Ενδεικτικά ένα πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης προβλέπει:

 • Έξοδα για δωμάτιο και τροφή μέχρι μονόκλινο.
 • Νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
 • Έξοδα επείγουσας μεταφοράς στο Νοσοκομείο.
 • Έξοδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών (θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, αποκλειστικής νοσοκόμας κλπ).
 • Έξοδα νοσηλείας (διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, τεχνητά μέλη, αίμα κλπ).
 • Αναγνώριση εξόδων χειρουργικών επεμβάσεων χωρίς διανυκτέρευση.
 • Έξοδα ειδικών θεραπειών (ακτινοβολιών, αιμοκαθάρσεων, χημειοθεραπειών) χωρίς διανυκτέρευση.
 • Επίδομα τοκετού.
 • Επίδομα χειρουργικής επέμβασης αν δεν υπάρχουν αποδείξεις χειρουργού και αναισθησιολόγου.
 • Bonus σε περίπτωση που άλλος φορέας πληρώσει όλα ή μέρος από τα έξοδα νοσηλείας.
 • Δυνατότητα επιλογής νοσοκομείου.


ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.
Αποζημιώνονται τα εκτός νοσοκομείου έξοδα που είναι συνέπεια ασθενείας ή ατυχήματος. Από τα έξοδα που ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί μέσα σε ένα έτος συνήθως αφαιρείται ένα αρχικό ποσό τα πρώτα π.χ 100 €, ενώ από το υπόλοιπο ποσό αφαιρείται επίσης κάποιο ποσοστό συνήθως το 20%. Υπάρχει τέλος και ανώτατο όριο ασφαλίσματος για κάθε έτος, π.χ 2.500 €.

Σαν έξοδα που αποζημιώνονται θεωρούνται όσα αφορούν ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα και διαγνωστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις. Η διάρκεια αυτής της κάλυψης μπορεί να είναι και ισόβια.

Στα πλαίσια του εντεινόμενου ανταγωνισμού, υπάρχει η τάση προσφοράς και νέων καλύψεων όπως:

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
(Μυωπία κλπ.)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
(Σφραγίσματα κλπ.) 

ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
Η χρήση της παρέχει στον ασφαλισμένο την δυνατότητα ώστε μέρος ή το σύνολο των εξόδων νοσηλείας να πληρωθούν στο νοσοκομείο απευθείας από την ασφαλιστική εταιρία. Συνήθως παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, και ίσως να ισχύει μόνο για νοσοκομεία με τα οποία έχει σύμβαση η ασφαλιστική εταιρία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Νέα προϊόντα υγείας τα οποία καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα των σύγχρονων αναγκών μας μέσω ενός συστήματος υπηρεσιών οι οποίες, σχεδόν πάντα, παρέχονται μόνο από συμβεβλημένους φορείς. 

Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα υγείας περιλαμβάνει:

 • Κάρτα ασφαλισμένου.
 • Ενεργοποίηση συντονιστικού κέντρου 24ωρης λειτουργίας.
 • Ιατρικές επισκέψεις στο ιατρείο ή κατ'οίκον.
 • Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.
 • Ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας.
 • Εμβόλια για τα παιδιά.
 • Εξετάσεις κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη.