ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενδεικτικές καλύψεις μόνο για τον κυρίως ασφαλισμένο


ΒΑΣΙΚΕΣ ΖΩΗΣ.

Μια Βασική Κάλυψη Ασφαλιστηρίου Ζωής μπορεί να συμφωνηθεί ως σταθερού ασφαλίστρου και κεφαλαίου για όλη την διάρκειά της. Όπου όμως εξυπηρετεί μπορεί να συμφωνηθεί ότι το ασφάλιστρο του κάθε έτους θα αυξάνεται κατά π.χ 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με το επί πλέον ασφάλιστρο «αγοράζεται» επί πλέον κεφάλαιο ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η συμφωνημένη διάρκεια ενός ασφαλιστηρίου σε έτη συνήθως είναι η ίδια με την διάρκεια πληρωμής των ασφαλίστρων. Αν όμως ο ασφαλισμένος το επιθυμεί υπάρχουν επιλογές όπου τα ασφάλιστρα καταβάλλονται για λιγότερα έτη ακόμη και εφ'άπαξ. Κάθε ασφαλιστική εταιρία διαθέτει μια ή περισσότερες προτάσεις σε κάθε μια από τις επόμενες κατηγορίες Βασικών Καλύψεων Ζωής.

ΑΠΛΕΣ (ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ).
Αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην εξασφάλιση των δικαιούχων μόνο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την συμφωνημένη λήξη της. Δεν προσφέρουν αποταμίευση και συνεπώς είναι οι καλύψεις με το χαμηλότερο, συγκριτικά ,κόστος.

Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θανάτου ανδρών και γυναικών που τους απασχολεί η οικογένεια ή η έκθεση σε οικονομικούς κινδύνους. Αποτελούν την μοναδική «λογική» επιλογή για την εξασφάλιση στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα με τον τύπο χαμηλού κόστους όπου το ασφαλισμένο κεφάλαιο , και άρα το κόστος, μειούται κάθε χρόνο.

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.
Κοινό χαρακτηριστικό τους η «στόχευση» στο ότι ο ασφαλισμένος θα είναι εν ζωή σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (λήξη) ώστε να εισπράξει το συσσωρευμένο κεφάλαιο (συμφωνημένο, συν μερίσματα). Σε ενδεχόμενο θάνατο πριν την λήξη, η Ασφαλιστική Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στους δικαιούχους τα μέχρι εκείνη τη στιγμή καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα και τα αντίστοιχα μερίσματα.

Ο κύριος όγκος του κόστους επενδύεται ώστε να δημιουργηθεί το συμφωνημένο κεφάλαιο λήξης κατ' ελάχιστο. Αυτό ο τύπος βασικής χρησιμοποιείται ευρύτατα για την δημιουργία εφ'άπαξ σε παιδιά όταν φθάσουν σε ορισμένη ηλικία.

ΙΣΟΒΙΕΣ.
Κοινό χαρακτηριστικό τους η ισόβια διάρκεια. Ο ασφαλισμένος δεν εισπράττει χρήματα, εκτός αν συμπληρώσει π.χ τα 106 έτη. Η εταιρία πληρώνει το ασφαλισμένο κεφάλαιο συν τα όποια μερίσματα στους δικαιούχους, ενώ από πολλές ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούνται υποχρεωτικές προκειμένου να δοθούν ισόβιες καλύψεις π.χ ισόβια νοσοκομειακή.

Ο κύριος όγκος του κόστους χρησιμοποιείται για την κάλυψη της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, αυτοκτονία ή ασθένεια. Κατά συνέπεια το ποσό που αποταμιεύεται είναι πολύ μικρό.

ΜΙΚΤΕΣ.
Χαρακτηρίζονται από τον διπλό (μικτό) χαρακτήρα γιατί καλύπτουν για την συμφωνημένη διάρκεια, τόσο την απώλεια ζωής όσο και την αποταμίευση με το ίδιο ποσό. Έτσι αν ο ασφαλισμένος πεθάνει πριν την λήξη, οι δικαιούχοι εισπράττουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο συν τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μερίσματα. Στην λήξη τα ποσά αυτά είναι στη διάθεση του ασφαλισμένου. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται πολύ για την κάλυψη του θανάτου αλλά και του εφ'άπαξ ανδρών και γυναικών που τους απασχολεί η οικογένεια.

ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Ή ΕΦ' ΑΠΑΞ).
Κύριο γνώρισμα η δημιουργία ενός κεφαλαίου σε δεδομένο χρόνο (λήξη), το οποίο απ'εκεί και πέρα θα χρηματοδοτήσει την συμφωνημένη ισόβια και μηνιαία σύνταξη.

Λίγο πριν την λήξη ο ασφαλισμένος επιλέγει αν θα λάβει όλο το ποσό σε μετρητά ή αν θα λάβει την ισόβια και μηνιαία σύνταξη. Στην πρώτη περίπτωση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήγει, ενώ στην δεύτερη το ποσό που έχει συγκεντρωθεί για λογαριασμό του ασφαλισμένου (κεφάλαιο συν μερίσματα), προστίθεται στο ποσό που έχει συγκεντρώσει η ασφαλιστική εταιρία και από άλλα αντίστοιχα συμβόλαια.

Αυτό το συνολικό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ασφαλισμένων. Αν ο ασφαλισμένος αποβιώσει ενωρίτερα από τον αναμενόμενο μέσο όρο ηλικίας, το «απομένον» κεφάλαιό του χρησιμεύει για την χρηματοδότηση των συνταξιούχων που θα ζήσουν πάνω από τον μέσο όρο. Υπάρχουν προγράμματα που η σύνταξη καταβάλλεται για ορισμένο διάστημα ακόμη και μετά τον θάνατό του, σε δικαιούχους που ο ίδιος ορίζει.

Αν η κάλυψη αυτή είχε συμφωνηθεί με αυξανόμενα ασφάλιστρα, έτσι θα είναι και η σύνταξη. Για όσο διάστημα καταβάλλεται σύνταξη επενδύεται και το κεφάλαιο που την χρηματοδοτεί.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποβιώσει πριν την λήξη του ασφαλιστηρίου, οι δικαιούχοι λαμβάνουν όλα τα μέχρι στιγμής καταβληθέντα ασφάλιστρα συν τα αντίστοιχα μερίσματα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΗΣ.

  • ΑΠΛΗ (ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ) ΘΑΝΑΤΟΥ.

Πρόκειται για κάλυψη της κατηγορίας ΑΠΛΕΣ (ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ) η οποία λόγω του χαμηλού κόστους χρησιμοποιείται για επιπλέον κεφάλαιο θανάτου σε μια Βασική Ζωής άλλου τύπου, π.χ σύνταξης.

  • ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

Προσφέρεται είτε μόνο από ασθένεια, είτε από ασθένεια και ατύχημα. Το συμφωνημένο ποσό συνήθως καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σε μορφή σύνταξης ή σε τρεις ετήσιες δόσεις. Μετά την καταβολή του ασφαλίσματος (αποζημίωσης) μερικές ασφαλιστικές εταιρίες , όχι όλες, ακυρώνουν το ασφαλιστήριο στο σύνολό του.

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Για τον ασφαλιζόμενο όταν είναι και λήπτης. Για τον λήπτη όταν ασφαλιζόμενος είναι άλλο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση της Βασικής Κάλυψης Ζωής αφού τα ασφάλιστρα καταβάλλονται από την Ασφαλιστική εταιρία για όσο διαρκεί η βασική κάλυψη και συνήθως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του καλυπτομένου προσώπου.

  • ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.

Ως σοβαρές ασθένειες ενδεικτικά αναφέρονται το έμφραγμα μυοκαρδίου, η στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο καρκίνος, η νεφρική ανεπάρκεια, η μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων του σώματος, η τετραπληγία κλπ. Η κάλυψη ισχύει για μια φορά μόνο και η ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει στον ίδιο τον ασφαλισμένο το ασφάλισμα εντός 60 ημερών.