ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργοταξίων


Ασφαλιστήρια σχεδιασμένα για την κάλυψη από εξωτερικούς κινδύνους, του εργοταξιακού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που διαθέτουν οι τεχνικές εταιρίες. Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης συγκεκριμένου εξοπλισμού για ορισμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένο τόπο, αλλά και η δυνατότητα ασφάλισης του συνόλου του εξοπλισμού με ασφαλιστήριο ετήσιας διάρκειας οπουδήποτε αυτός βρίσκεται.
Με προϋποθέσεις μπορεί να καλυφθεί και το κόστος για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σκοπό την επαναλειτουργία του εξοπλισμού, το κόστος για την άμεση αποστολή ανταλλακτικών, η αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο κλπ.


Τα ασφαλιστήρια αυτά ανήκουν στην κατηγορία ασφαλιστηρίων κατά παντός κινδύνου (All risks), όπου δεν έχουμε αναφορά στους κινδύνους που καλύπτονται αλλά, αντίθετα, αναφορά στους κινδύνους που εξαιρούνται. Αυτό γίνεται γιατί καλύπτουν όλους τους πιθανούς κινδύνους εκτός αυτών που αναφέρονται ως εξαιρέσεις και οι οποίες ενδεικτικά είναι:

 • Πόλεμος κηρυγμένος ή όχι, εισβολή, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις, εμφύλιος πόλεμος, στάσεις, εξέγερση, επανάσταση κλπ.
 • Κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή η εξαίρεση μπορεί να διαγραφεί με την πληρωμή επασφαλίστρου.
 • Πυρηνικά. (Αντίδρασης, ακτινοβολίας, μόλυνσης).
 • Δόλος ή Βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου των εκπροσώπων του κλπ.
 • Παύση εργασίας ή λειτουργίας της ασφαλισμένης επιχείρησης.
 • Ημερομηνία αναδρομικής ισχύος.Δεν καλύπτει ζημίες που έγιναν πριν την έναρξη του ασφαλιστηρίου έστω και αν έγιναν γνωστές κατά την διάρκειά του.
 • Αδυναμία αναγνώρισης ημερομηνίας από ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δηλαδή το γνωστό πρόβλημα του έτους 2000.
 • Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη,θραύση ή διαταραχή, πάγωμα ψυκτικών υγρών, ελαττωματική λίπανση ή απώλεια λαδιού ή ψυκτικού υγρού κλπ.
 • Απώλεια ή Ζημία σε αναλώσιμα μέρη και προσαρτήματα μηχανημάτων.
 • Έκρηξη λέβητα ή δοχείων όταν υπόκεινται σε εσωτερική πίεση ατμού ή υγρών, ή σε έκρηξη οποιαδήποτε μηχανής εσωτερικής καύσης.
 • Απώλεια ή ζημία σε οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και έχουν άδεια γενικής οδικής κυκλοφορίας, εκτός αν αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε χώρους εργοταξίων.
 • Φθορά από την χρήση ή βαθμιαία φθορά που οφείλεται στις φυσιολογικές ατμοσφαιρικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες.