ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων


Καλύπτονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την κατασκευή τεχνικού έργου που αφορά π.χ :

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ.

ΔΡΟΜΟΙ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ.

ΓΕΦΥΡΕΣ, ΣΗΡΑΓΓΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εργοταξίων.