ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης


Καλύπτονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την συναρμολόγηση π.χ:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Χ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ.

ΣΙΛΟ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΛΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εργοταξίων.